การจัดตั้งระบบวิจัยสุขภาพ - Health Research Systems

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2014-01-28 12:12
อาจารย์ 
Default image
จำนวนผู้อ่าน
444

          ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าการวิจัยสุขภาพ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาสุขภาพ ประกอบด้วยการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์

          ระบบวิจัยสุขภาพจึงเป็นกลไกที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัย สถาบันวิจัย และองค์กรให้ทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างระเบียบวิธีในการผลิตและนำความรู้จากงานวิจัยที่มีคุณภาพไปสนับสนุน ปรับปรุง และดำรงสุขภาวะของประชากร

          การปรับปรุงสุขภาวะของประชากรในประเทศให้ดีขึ้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมจำเป็นต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจและการพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลือกพัฒนาเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัย หรือเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งของงานวิจัย จะทำให้งานวิจัยนั้นๆ ล้มเหลว ส่งผลต่อความล้มเหลมในการปรับปรุงสุขภาวะของประชากร ทั้งนี้เพราะทุกภาคส่วนและทุกองค์กรต่างต้องอาศัยกันและกันในการหนุนเสริมให้งานวิจัยสุขภาพส่งผลที่ทรงพลัง

          การจัดตั้งระบบวิจัยสุขภาพของชาติจึงมีความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงกลวิธีการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้ภายในและภายนอกประเทศ เพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรในการทำวิจัย เพิ่มจำนวนและคุณภาพของนักวิจัยและการสร้างเครือข่ายนักวิจัย เร่งการสร้างสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพสำหรับผลิตงานวิจัยสุขภาพ

          วัตถุประสงค์ดังกล่าวจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยระบบการสนับสนุนที่แข็งขัน กลไกสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน กลไกจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ การเสริมศักยภาพที่ถูกจุด การสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่สามัคคี การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และการประเมินกลไกการทำงานและผลสัมฤทธิ์อย่างตรงไปตรงมา การพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพระดับชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ทำแผนที่ระบบวิจัยสุขภาพระดับชาติ
เพื่อให้รู้ว่าระบบอภิบาล กรอบนโยบาย แหล่งทุน องค์กรผลิตงานวิจัย และหน่วยงานหรือกลุ่มคนที่จะใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

ขั้นที่ 2 ประเมินศักยภาพของระบบวิจัยสุขภาพระดับชาติ
เพื่อประเมินความพอเพียงและขีดความสามารถของนักวิจัย และประเมินคุณภาพของงานวิจัยในอดีตและปัจจุบันในเชิงผลลัพธ์ ความสอดคล้องกับปัญหาของประเทศ และผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสุขภาพ

ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลสำเร็จของระบบวิจัยสุขภาพระดับชาติ
ประเมินภาพรวมว่าผลลัพธ์จากงานวิจัยตอบโจทย์ของประเทศในการพัฒนาสุขภาพและระบบสุขภาพ ลดความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพ และมีส่วนในการปรับปรุงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนหรือไม่  นอกจากนี้ควรประเมินศักยภาพของระบบในการสร้างนวัตกรรม ระบบการควบคุมจริยธรรม กลการนำนโยบายไปใช้ การสนับสนุนของแหล่งทุน การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  

ขั้นที่ 4 ประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการ
พิจารณาทั้งการจัดลำดับความสำคัญของงานวิจัย การจัดกรกำลังคน กลไกการเงินการคลัง การเสริมสร้างสมรรถภาพของสถาบัน และการถ่ายทอดผลงานสู่สาธารณะเอกสารอ่านเพิ่มเติม

 • Pang T, Sadana R, Hanney S, Bhutta ZA, Hyder AA, Simon J. Knowledge for Better Health: A conceptual framework and foundation for health research systems. Bulletin of the World Health Organization 81, 815-820, 2003
 • Davison CM, Robinson S, Neufeld V. Mapping the Canadian Contribution to Strengthening National Health Research Systems in Low and Middle Income Countries: A concept paper.
 • Suwandono A. 'Draft of Final Report: National Health Research System (NHRS) in Indonesia: A case study.' 2003 Retrieved May 18, 2004 from http://www.cohred.ch
 • World Report on Knowledge for Better Health, WHO, 2004.
 • 'Guidance for Evaluating Humanitarian Assistance in Complex Emergencies.' OECD: Paris, 1999.
 • Research Into Action. The Newsletter of the Council on Health Research and Development. COHRED, 33, 1-8, 2003.

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.