แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สวรส.

1. เพศ
2. ช่วงอายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. ข้อมูลที่คุุณเข้ามาใช้มากที่สุด
ด้านการบริการข้อมูลพื้นฐานของ เว็บไซต์ สวรส.
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล *
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
ข้อมูลที่นำเสนอครบถ้วนตรงความต้องการ *
ด้านรูปแบบและการใช้งาน
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ *
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล *
สามารถส่งข้อมูลติดต่อกลับได้ *
ตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจนและถูกต้อง *
ภาพ สี และการออกแบบมีความเหมาะสม *
มากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
ข้อมูลมีความเป็นกลางโปร่งใส *