ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ สวรส.

“เป็นผู้นำในการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาพ”

พันธกิจ สวรส.

“บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย”

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2565-2569 ()
แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ()

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2555 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2556 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2557 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2558 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2559 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2560 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2561 ()

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2562 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2563 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2564 (

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2565 (

สรุปผลดำเนินงาน ตามแผนงานวิจัย

ติดตามงบประมาณ 2560 (

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2560 ( )

ติดตามงบประมาณ 2561 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2561 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2562 ( )

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สวรส. ปี 2563 ( )

update! ต.ค. 2564