ยุทธศาสตร์

“ผู้นำระบบวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายที่นำไปสู่สุขภาพของประชาชาติ”

วิสัยทัศน์ สวรส.

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2558-2562 ()

แผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี พ.ศ. 2560-2564 ()

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2555 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2556 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2557 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2558 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2559 ( )

แผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปี  2560 (

แผนงบประมาณการเงิน

ปีงบประมาณ 2560 (

update! พ.ค. 2560