แผนงานสร้างเสริมสมรรถนะด้านสุขภาพประชาชน

แผนงานนี้ดำเนินงานบนความเชื่อพื้นฐาน ที่ว่า มนุษย์ทุกคนมีสิทธิและสามารถเข้าถึงสิทธิ ในการดำรงชีวิตทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการพัฒนาที่มุ่งนับรวมและทำความเข้าใจในความแตกต่างของทุกคน จึงมีเป้าหมายสร้างความรู้ผ่านปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพไทย ให้ตอบสนองความจำเป็นของประชากรในด้านการมีสมรรถนะและการจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ และมีโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกัน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากขึ้น

นอกจากนั้น แผนงานนี้เป็นความร่วมมือปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตามเงื่อนไข และตัวชี้วัดที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยดำเนินการระหว่าง ตุลาคม พ.ศ.2556 - พฤศจิกายน 2558

วัตถุประสงค์

 1. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้มีบริการที่ตอบสนองความต้องการของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นด้านการสร้างเสริมสมรรถนะ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จริง
 2. พัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถแกนนำและกลไกปฏิบัติการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุในชุมชน
 3. ร่วมพัฒนาบริการทางสังคม ที่สนับสนุนการดำรงชีวิตในสังคมที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้นของคนพิการและผู้สูงอายุ
 4. ร่วมพัฒนากลไก/รูปแบบการจัดการให้เด็กพิการหญิงและชาย ที่อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้อยู่กับ (หรือใกล้) ครอบครัวในชุมชนของตน
 5. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้เป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนงานเฉพาะประเด็น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย

ผลได้

 1. มีรูปแบบ/นวัตกรรมบริการสุขภาพ อุปกรณ์เครื่องมือที่สนับสนุนการสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลให้ดำรงชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
 2. มีชุมชนที่สามารถจัดการตนเองเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุได้
 3. มีต้นแบบบริการทางสังคมที่สนับสนุนการดำรงชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้ของคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
 4. มีชุมชนที่มีการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม จัดการศึกษาให้เด็กพิการอย่างมีส่วนร่วมกับครอบครัว
 5. มีองค์ความรู้และบทเรียนจากประสบการณ์
 6. มีสื่อสำหรับการสื่อสารสาธารณะ เพื่อการเรียนรู้เรื่องความพิการ คนพิการ ในสังคมไทย
 7. มีข้อเสนอนโยบายการสร้างเสริมสมรรถนะบุคคลและสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตทางสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ของคนพิการและผู้สูงอายุ

ผู้รับผิดชอบ

พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์

ติดต่อแผนงาน        

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน

 

งานวิจัยในแผนงาน