แผนงานวิจัยประเมินผลนโยบายสุขภาพ

ปัจจุบันมีนโยบายด้านสุขภาพเกิดขึ้นจำนวนมาก นโยบายที่สำคัญส่วนใหญ่เกิดจากรัฐบาลซึ่งมีลักษณะ Top Down และบางส่วนเกิดจากนโยบายสาธารณะในลักษณะ Bottom Up  ซึ่งที่ผ่านมามีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกประเด็นนโยบายสำหรับการประเมินผล เช่น การประเมินระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินนโยบายรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน การประเมินนโยบายหลักประกันสุขภาพ การประเมินผลนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การประเมินการจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุข การประเมินผลการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประเมินผล 10 ปีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) การประเมินการนำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น แผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการวิจัยติดตามประเมินผลนโยบายที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น นโยบายเขตบริการสุขภาพ นโยบายระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยใช้มาตรการเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนบริการปฐมภูมิจากชุดข้อมูลมาตรฐาน
  3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
  4. การประเมินนโยบายระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
  5. การประเมินผลตามตัวชี้วัดระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์
  6. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยในแผนงานไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งด้านกำหนดนโยบายและการปรับปรุงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมในแผนงาน

การบริหารจัดการคลังยาและเวชภันณฑ์

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คำสั่ง สรุปประชุม

- คณะกรรมมการการบริหารจัดการคลังยาและเวชภันณฑ์ชุดใหญ่

- คณะอณุกรรมการชุดที่ ๑

- คณะอณุกรรมการชุดที่ ๒

- คณะอณุกรรมการชุดที่ ๓

- คณะอณุกรรมการชุดที่ ๔

งานวิจัยในแผนงาน