แผนงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย

ประเทศไทยมีการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมา 4 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ปี 2535 ครั้งที่ 2 ปี 2540 ครั้งที่ 3 ปี 2547 ครั้งที่ 4 ปี 2552  จากผลการสำรวจที่ผ่านมา ทำให้ทราบแนวโน้มและปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังที่พบบ่อย หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหลายแห่งได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขป้องกัน หรือวางนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ เช่น การนำไปคำนวณภาระโรคของประเทศ (Burden of disease) การจัดลำดับปัญหาสุขภาพและกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจฯ โรคเรื้อรัง และพฤติกรรมเสี่ยงยังได้ถูกนำไปใช้กำหนดเป้าหมายการดำเนินการโครงการสุขภาพดีวิถีไทย กระทรวงสาธารณสุข และยังถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อ ภาวะอ้วนในเด็กและผู้ใหญ่ โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และการให้ความรู้ทางสื่อสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป 

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยแผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะสุขภาพของประชาชน ความชุกของการเจ็บป่วย และพฤติกรรรมทางสุขภาพของประชาชนไทยในระดับประเทศ และระดับภาค อย่างเป็นระบบ รวมถึงทราบแนวโน้มของสภาวะสุขภาพของโรคที่สำคัญที่ต้องการการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ตลอดจนทราบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงและภาวะสุขภาพสำหรับใช้ในการจัดทำนโยบายและการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ขนาดปัญหา แนวโน้มสุขภาพ พฤติกรรมของประชาชนไทย  และประเมินผลการดำเนินงานระบบบริการทางสุขภาพ โดยหน่วยงานที่สามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และองค์กรหน่วยงานต่างๆ
  2. มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของการป้องกันและควบคุมโรค และการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
  3. เครือข่ายนักวิจัยสหสาขา สหสถาบัน ร่วมดำเนินการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย
  4. ได้องค์ความรู้พื้นฐานเพื่อการศึกษาเชิงลึกหรือการศึกษาระยะยาวต่อไป
  5. การขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่ได้จากการสำรวจไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งด้านกำหนดนโยบาย การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสุขภาพคนไทย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่ 5

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน