แผนงานวิจัยระบบบริการสุขภาพ

ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากผู้รับบริการเข้าถึงระบบบริการและต้องการบริการสุขภาพที่มีความเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงประชากรด้านโครงสร้าง ประชากรสูงอายุมีชีวิตยืนยาวขึ้น บางส่วนมีภาวะเจ็บป่วย แต่ระบบบริการก็ยังมีข้อจำกัดด้านยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีราคาแพง จนส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของประเทศ โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำส่วนหนึ่งอาจมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในประเทศ ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพ

แผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อการพัฒนานโยบายของประเทศ  เสนอรูปแบบการจัดระบบหรือนำเสนอต้นแบบการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่หน่วยบริการต่างๆ  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพของ 12 เขตบริการสุขภาพ
  2. การเตรียมความพร้อมของระบบบริการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากนโยบาย medical hub และการขยายบริการในภาคเอกชนและภาครัฐ
  3. การพัฒนาระบบและรูปแบบบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (chronic care) 
  4. การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ
  5. การพัฒนาบุคลากรในระบบบริการสุขภาพให้มีบทบาทวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
  6. การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถานพยาบาล
  7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการดูแลสุขภาพที่บ้านในระบบบริการปฐมภูมิของไทย
  8. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยในแผนงานไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งด้านกำหนดนโยบายและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน