แผนงานวิจัยเร่งด่วนสนองตอบต่อสภาวะวิกฤต

มุ่งเน้นการวิจัยรองรับประเด็นที่สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สนับสนุนงานวิจัยที่เสริมสร้างศักยภาพของระบบสุขภาพในการเฝ้าระวังเหตการณ์ เฝ้าระวังโรค และการ เตรียมการเพื่อรับมือต่อสถานการณ์วิกฤติสุขภาพในอนาคต การฟื้นฟูระบบสุขภาพ และการตอบสนองภาวะ วิกฤติได้อย่างทันท่วงที

.......

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน