แผนงานวิจัยระบบอภิบาลสุขภาพ

หนึ่งในองค์ประกอบย่อยของระบบสุขภาพ คือ ระบบอภิบาลสุขภาพ ประกอบด้วยกลไกที่ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ดูแลกำกับ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข (สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการ และหน่วยงานในภูมิภาค) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น ซึ่งยังต้องการองค์ความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์และงานวิจัยที่มาหนุนเสริมให้กลไกต่างๆ ในระบบสุขภาพมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยแผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้เกิดการพัฒนาระบบอภิบาลระบบสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. องค์ความรู้ด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ
  2. แนวทางการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรในระบบสุขภาพ
  3. การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังคนในหน่วยบริหารงานสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานเขตบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
  4. การประเมินระบบบริหารจัดการเขตบริการสุขภาพ
  5. ข้อเสนอการพัฒนาธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ
  6. ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
  7. ข้อเสนอเพื่อพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ
  8. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยในแผนงานไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งด้านกำหนดนโยบายและการพัฒนาแนวทางปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ติดต่อแผนงาน

hsri@hsri.or.th

งานวิจัยในแผนงาน