โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

รูปภาพอธิบายโครงสร้างของ สวรส.