ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์/แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให้สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ประธาน)
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รองประธาน)
 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(เลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี) ได้แก่

 • ศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล
 • รศ.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
 • นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์
 • นพ.สุภกร บัวสาย
 • นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์
 • ศ.นพ.ภิเศก ลุมภิกานนท์