ประวัติความเป็นมา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for Better Health Systems)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

 1. สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและจัดทำแผนโครงการและมาตรการต่างๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ

 2. ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผน

 3. สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดำเนินการวิจัยด้านระบบสาธารณสุขที่มีความสำคัญตามนโยบายและไม่มีหน่วยงานวิจัยอื่นดำเนินการ

 4. สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 5. บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน

บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์/แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให้สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบด้วย

กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ประธาน)

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(รองประธาน)

 • ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา

 • เลขาธิการคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(เลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี) ได้แก่

 • ศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์

 • นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย

 • ดร.สมชัย จิตสุชน

 • ศ.ดร.นพ.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล

 • ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์

 • ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์

 • ผศ.ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์

update : 11/07/2561