ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

 • นพ. นพพร ชื่นกลิ่น

  ตำแหน่งหน้าที่ :
  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(CIO)

  ติดต่อ :
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
  จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0 2832 9200 แฟกซ์ 0 2832 9201
  email : hsri@hsri.or.th


  วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร :

  "ยกระดับให้มีและใช้ประโยชน์แพลตฟอร์ม ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนการวิจัยระบบสุขภาพไทยครบวงจร "   เอกสารที่เกี่ยวข้อง :  แผนแม่บทดิจิทัลฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(2562-2564)

   


  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง