ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน)
 • นายเจษฎา โชคดำรงสุข
  นายเจษฎา โชคดำรงสุข
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน)
 • นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์
  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
  นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์
  ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นายพสุ โลหารชุน
  นายพสุ โลหารชุน
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  นายการุณ สกุลประดิษฐ์
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • Mrs.Chutinart Wongsuban
  นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายสุภัทร จำปาทอง
  นายสุภัทร จำปาทอง
  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการสำนักบริหารกลาง และ หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป
 • พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
  ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้จัดการสำนักงานจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ และ ผู้จัดการสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัยและผู้จัดการสำนักวิจัยเพือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  รักษาการผู้จัดการสำนักนโยบายและแผน และหัวหน้าหน่วยนโยบายและยุทธศาสตร์
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสารและขับเคลื่อนการใช้ความรู้