ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้จัดการสำนักบริหารกลาง และ หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป
 • พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์
  ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส ผู้จัดการสำนักงานจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ และ ผู้จัดการสำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัยและผู้จัดการสำนักวิจัยเพือพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  รักษาการผู้จัดการสำนักนโยบายและแผน และหัวหน้าหน่วยนโยบายและยุทธศาสตร์
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสารและขับเคลื่อนการใช้ความรู้