ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

 • นายสาธิต ปิตุเตชะ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • นายศุภกิจ ศิริลักษณ์
  ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน)
 • นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์
  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • นายสรนิต ศิลธรรม
  นายสรนิต ศิลธรรม
  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จุลพงษ์ ทวีศรี
  นายจุลพงษ์ ทวีศรี
  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
 • นายธีรพงษ์ สารแสน
  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
 • นางสาว จินางค์กูร โรจนนันต์
  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นายสุภัทร จำปาทอง
  นายสุภัทร จำปาทอง
  เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา
 • ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ผู้จัดการงานวิจัย
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  ผู้จัดการสำนักนโยบายและแผน
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสารและขับเคลื่อนการใช้ความรู้
 • นางสาวกชรัตน์ ขันธประโยชน์
  ห้วหน้าหน่วยการเงินและบัญชี