ทำเนียบผู้บริหาร

คณะกรรมการ สวรส.

 • นายสาธิต ปิตุเตชะ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • นายณรงค์ สายวงศ์
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (รองประธาน) โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • นายพิศาล พงศาพิชณ์
  ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • จุลพงษ์ ทวีศรี
  นายจุลพงษ์ ทวีศรี
  ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • นายธนู ขวัญเดช
  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • นางสาว จินางค์กูร โรจนนันต์
  ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรรมการและเลขานุการ โทรศัพท์ 0-2832-9233

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส.

คณะผู้บริหาร สวรส.

 • นายนพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2832-9233
 • ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์
  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2832-9215
 • นายธีรธัช กันตามระ
  นายธีรธัช กันตามระ
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-2832-9236
 • ทพ.จเร วิชาไทย
  ทพ.จเร วิชาไทย
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2832-9213
 • ดร. จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2832-9214
 • ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ดร.ภญ.นพคุณ ธรรมธัชอารี
  ผู้จัดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2832-9212
 • นางสาวบุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ
  ผู้จดการงานวิจัย โทรศัพท์ 0-2832-9270
 • นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  นางวิชญา เลขวิริยะกุล
  หัวหน้าหน่วยสนับสนุนทั่วไป โทรศัพท์ 0-2832-9225
 • น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  น.ส.อุทุมพร มยาเศรษฐ
  หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2832-9240
 • น.ส.นิธิภา อุดมสาลี
  หัวหน้าหน่วยสื่อสาร โทรศัพท์ 0-2832-9244
 • นางสาวกชรัตน์ ขันธประโยชน์
  ห้วหน้าหน่วยการเงินและบัญชี โทรศัพท์ 0-2832-9229
 • นายวิทพงศ์ สินสูงสุด
  หัวหน้าหน่วยงานนโยบายและแผน เบอร์โทรศัพท์ 0-2832-9203
 • หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
  หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 0-2832-9234