การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 December 2017
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
19

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินสุขภาวะทางกาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายและหาดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทยทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบด้วยเพศชายและหญิง มีอายุ 60-69 ปี ได้มาจาก 5 ภูมิภาคของไทย ภูมิภาคละ 400 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด ชุดที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของร่างกาย ด้านความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ ด้านความคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัว ด้านความอ่อนตัวและด้านเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและการประสานสัมพันธ์ นอกจากนี้มีการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (อีเอ็มจี) ชุดที่ 2 สุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านกิจกรรมทางกาย ด้านโภชนาการ ด้านการนอนหลับและพักผ่อนและด้านปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจำแนกตามเพศและภูมิภาค การวิเคราะห์การจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทย ด้วยสถิติการวิเคราะห์กลุ่ม และดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัยปรากฏว่าสามารถจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก จำนวน 522 คน (ร้อยละ 26.14) กลุ่มดี จำนวน 770 คน (ร้อยละ 38.56) กลุ่มพอใช้ จำนวน 478 คน (ร้อยละ 23.93) และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 227 คน (ร้อยละ 11.37) ผลการวิเคราะห์กลุ่มพบว่า ปัจจัยเส้นรอบเอวสามารถจัดกลุ่มได้ดีที่สุด (F=669.732) รองลงมาคือ VO2 Max จากการทดสอบเดิน 6 นาที น้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดได้ 12 เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยการย้ายบล็อก 30 วินาที เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง นั่งงอตัวไปข้างหน้า เวลาที่ใช้ TUG ระยะทางที่ได้จากการเดิน 6 นาที เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง เส้นรอบสะโพกและเส้นรอบเอว ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุไทยได้