พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2018
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
143
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender) 2) ศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาสภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender) 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขาพของเพนเดอร์กับสภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปของประเทศไทย จำนวน 400 คน กำหนดโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 387 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.75 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดและความรู้สึกต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฏีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลตนเอง พบว่า การรับรู้อุปสรรคในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลตนเอง พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อดูแลตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับการดูแลตนเองตามทฤษฎีการดูแลของเพนเดอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 5) พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 6) ผลการเปรียบเทียบสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ พบว่า สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ความสามารถในการอ่านและเขียนหนังสือ ระดับการศึกษา สภาพการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่ตั้งของบ้านที่อยู่อาศัย รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเอง สุขภาพ/การเจ็บป่วย ที่ต้องไปพบแพทย์ในรอบ 1 เดือน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน กิจกรรมการดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 7) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามอายุ สถานภาพสมรส ความสามารถในการอ่านและเขียนหนังสือ สภาพการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ที่ตั้งของบ้านที่อยู่อาศัย รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายในการดูแลตนเอง สุขภาพ/การเจ็บป่วย ที่ต้องไปพบแพทย์ในรอบ 1 เดือน การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัว การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน กิจกรรมการดูแลตนเองด้วยการออกกำลังกาย และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกตัวไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05