การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
03 January 2018
Default image
ให้คะแนน
Average: 5 (1 vote)
จำนวนผู้อ่าน
4400

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลนาเคียน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีของคนพิการสูงอายุ และมีรูปแบบการให้การดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยนำไปสู่การเป็นระบบหรือกลไกในชุมชนที่ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพคนพิการสูงอายุ ที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้โดยการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม (PAR) ของทีมผู้วิจัยกับชุมชนนาเคียน ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้เทคนิค AIC ซึ่งประกอบด้วย การสร้างความรู้การสร้างแนวทางการพัฒนา การสร้างแนวปฏิบัติ และการประเมินผล โดยมี อสม.จำนวน 32 คน ร่วมดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน จำนวน 50 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน การสัมภาษณ์ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ระบบและกลไกในการขับเคลื่อน คือ การสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และพัฒนาสมรรถนะให้อสม.สามารถดูแลคนพิการสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอสม.ที่ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นทุกด้าน มากที่สุดในด้านความรู้พื้นฐานในสิทธิของคนพิการสูงอายุ (ร้อยละ 97.34) ด้านความรู้ในการประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ (ร้อยละ 95.78) สรุปรูปแบบการจัดการได้ดังนี้ 1) รพ.สต.สำรวจคนพิการสูงอายุในความรับผิดชอบ 2) ชี้แจงให้อสม.เข้าใจบทบาทของการเป็นผู้จัดการรายกรณี 3) จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นผู้จัดการรายกรณีในการดูแลคนพิการสูงอายุในชุมชน” 4) จัดทีมในการลงดูแล ฟื้นฟู คนพิการสูงอายุในชุมชน 5) บันทึกการลงเยี่ยมส่งทุกเดือน 6) รพ.สต.รวบรวมข้อมูล และกำกับติดตามการปฏิบัติงานของอสม. 7)ประสานหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ/ดูแลคนพิการสูงอายุ