การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 September 2017
การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
71
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น อันจะนำไปสู่สุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคต การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเป็นกลไกและยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่จะให้บริการรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสร้างความเสมอภาคในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกกลุ่มวัยและทุกสิทธิ์ โดยเน้นการให้บริการทั้งเชิงรับในหน่วยบริการ และเชิงรุกในชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการเป็นสิ่งที่สำคัญที่ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย การให้บริการสุขภาพของนโยบายคลินิกหมอครอบครัวนี้เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องใช้ข้อมูลในด้านต้นทุนและผลลัพธ์ในการประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายดังกล่าว นโยบายคลินิกหมอครอบครัวได้เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว และมีแผนในการขยายการให้บริการให้ครอบคลุมประชาชนมากขึ้น รวมทั้งต้องมีการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อการให้บริการดังกล่าว หากมีการประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ก่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปก็จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายได้ทราบข้อมูลถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลลัพธ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการต่อไปด้วย