แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 September 2017
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
485
เด็กเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการได้รับการกำกับดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมสนับสนุนให้เด็กมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและราคาลดลง แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและช่วยในการประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างง่าย เตือนนัดการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพและวัคซีนและมีคำแนะนำที่ง่ายต่อการเข้าใจจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตามกำหนดการกำกับดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน พกพาข้อมูลไปได้ทุกที่ รองรับการใช้งานในวงกว้าง สามารถสำรองข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่มาใส่ได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันคุณลูกมีการใช้งานง่ายและช่วยให้ผู้ปกครองประเมินสุขภาพลูกเบื้องต้นได้เอง มีจุดเด่นตรงที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่และสามารถสำรองข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก ผลการประเมินสุขภาพเด็กในเบื้องต้นไม่มีความแตกต่างกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้คะแนนโดยรวมแก่แอปพลิเคชันคุณลูกมากกว่าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกกลุ่ม แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นเครื่องมือที่น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมผลักดันให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ต่อเนื่องในอนาคต