การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดของการเย็บแผลในภายหลังเทียบกับการเย็บแผลทันทีในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 August 2017
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
117
การศึกษานี้จัดทำเพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดระหว่างการเย็บปิดแผลทันทีและการเย็บปิดแผลในภายหลังในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ โดยเป็นการศึกษาแบบสุ่มแบบสหสถาบันในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบที่มีเนื้อตายหรือแตกทะลุ 607 รายในโรงพยาบาล 6 แห่งในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล การฟื้นตัว คุณภาพชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษา ผู้ป่วยจะได้รับการเย็บปิดแผลเมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดในกลุ่มที่ได้รับการเย็บปิดแผลทันที และได้รับการเย็บปิดแผลที่ 3-5 วันหลังการผ่าตัดในกลุ่มที่ได้รับการเย็บปิดแผลในภาย หลังผลการวิจัย : ผู้ป่วยได้รับการสุ่มให้เย็บแผลทันทีและในภายหลังจำนวน 303 และ 304 และไม่มาตรวจติดตาม 5 และ 4 รายตามลำดับ เหลือผู้ป่วย 300 และ 298 รายในผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม ในการวิเคราะห์แบบ intention to treat analysis ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับการเย็บปิดแผลทันทีมีอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดน้อยกว่าการเย็บปิดแผลในภายหลังเล็กน้อยโดยมีอัตราการติดเชื้อที่ 7.3% (95% CI: 4.4, 10.3) และ 10% (6.6, 13.3) และค่า risk difference (RD) of -2.7% (-7.1%, 1.9%) ในการเย็บปิดแผลทันทีและในภายหลังตามลำดับ ซึ่งค่า RD นี้มีระดับนัยสำคัญว่าการเย็บปิดแผลทันทีมีอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดไม่มากกว่าการเย็บปิดแผลในภายหลังที่ระดับความต่างที่ 2.5% (p = 0.012) แต่ไม่มีความต่างทางนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง เมื่อวิเคราะห์ในกรณีที่ให้กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มาตรวจติดตามทุกรายมีและไม่มีการติดเชื้อ ผลการวิเคราะห์ได้ค่า RDs of -2.2% (95% CI: -7.1%, 2.5%) และ -2.6% (95% CI: -7.1%, 1.8%) ตามลำดับ การวิเคราะห์แบบ perprotocol และ astreated ได้ค่า RD ที่ 1.9% (-6.5%, 2.6%) และ -1.1% (-5.6%, 3.4%) ตามลำดับ นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบ counterfactual ได้ค่า a RD of -3.6% ( -8.3%, 1.1%) ส่วนความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาล ระยะเวลาในการฟื้นตัว รวมถึงคุณภาพชีวิตไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม แต่การเย็บปิดแผลในทันทีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 2083 (95%CI: 1410, 2756) บาทน้อยกว่าการเย็บปิดแผลภายหลังบทสรุป : อัตราการเย็บปิดแผลทันทีมีอัตราการติดเชื้อที่แผลผ่าตัดที่ไม่ต่างจากการเย็บปิดแผลในภายหลังอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ค่าใช้จ่ายในการเย็บปิดแผลทันทีมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเย็บปิดแผลในภายหลังอย่างมีนัยสำคัญ