การศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประชากรไทย

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2017
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
194

โรคไตเรื้อรังเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของชาติที่สำคัญ ดังนั้นสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินโครงการวิจัยในระดับประเทศใน 10 จังหวัดครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (Thai SEEK study: Screening and Early Evaluation of Kidney Disease study) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2551 และรายงานความชุกของโรคไตเรื้อรังที่ 17.5% ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดการตระหนักรู้ของปัญหาและนำมาสู่การวางแผนดำเนินการจัดมาตรการในการดูแลและป้องกันโรคไตเรื้อรังตามมา อย่างไรก็ตามการศึกษาเพื่อดูการดำเนินของโรคไตเรื้อรังในระยะต่างๆ ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจึงมีความสำคัญเพื่อประมาณถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศและความคุ้มค่าในการเลือกใช้มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันหรือชะลอการเสื่อมของไต แต่การศึกษาการดำเนินโรคของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ในประชากรแถบเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีอยู่จำกัด นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดข้อมูลอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไตเรื้อรังในประชากรที่มีการวินิจฉัยอย่างน่าเชื่อถือและเป็นข้อมูลที่เป็นตัวแทนในระดับประเทศ ดังนั้นคณะอนุกรรมการวิจัยของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินการวิจัยต่อเนื่องติดตามอาสาสมัคร ในโครงการ Thai SEEK