การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ฟื้นฟูและอุปกรณ์ช่วยเหลือจากต้นทุนภูมิปัญญาชุมชน

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 July 2017
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
101
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและเผยแพร่ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่บ้าน และพัฒนาระบบการดูแลคนพิการโดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 ค้นหา รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลด้านอุปกรณ์คนพิการ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามคุณภาพชีวิตและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน แบบบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ และแบบสัมภาษณ์ จากคนพิการ และครอบครัวคนพิการ รวม 70 คน ในจังหวัดพิษณุโลก ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการดูแลโดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน โดยใช้รูปแบบของวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิตและแบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวใช้แนวทางสัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและการระดมสมอง เก็บรวบรวมข้อมูล จาก 1) ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอ 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติการระดับตำบล 3) ผู้นำชุมชน 4) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 5) จิตอาสาสร้างอุปกรณ์ 6) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 7) คนพิการ และ8) ครอบครัวคนพิการ รวมทั้งหมด จำนวน 48 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และ Paired t-test ผลการศึกษา 1) ผลการค้นหาต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาชุมชนด้านอุปกรณ์สำหรับคนพิการที่บ้าน พบอุปกรณ์จากภูมิปัญญาชุมชน จำนวน 53 ชิ้น ได้รับข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ ด้านความปลอดภัยและข้อระวังในวิธีการใช้อุปกรณ์ 2) ผลการพัฒนาระบบการดูแลคนพิการ โดยใช้อุปกรณ์ต้นทุนความรู้ภูมิปัญญาในชุมชน พบว่าระบบฯ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ การสนับสนุนของระดับอำเภอ ได้แก่ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย 2)กำหนดให้มีศูนย์การจัดการ 3) พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการดูแลคนพิการ 4) สนับสนุนงบประมาณ 5) ศูนย์อุปกรณ์เพื่อคนพิการได้รับจากภาครัฐและบริจาค 6) จัดช่องทางการให้คำปรึกษา สื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง 7) ผู้บริหารระดับสูงของสาธารณสุข และนายอำเภอให้การสนับสนุน และขวัญกำลังใจส่วนกระบวนการดูแลคนพิการฯในระดับตำบลและชุมชนนั้น ประกอบด้วย 1) ประเมินสภาวะความพิการและศักยภาพความพิการ เพื่อหาความต้องการที่จำเป็น (Need) 2) ประสานงานกับศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล เพื่อจัดทำแผน และการสนับสนุนจากแหล่งอื่น 3) คิดและออกแบบการผลิตอุปกรณ์ในการดูแลคนพิการ 4) นักกายภาพบำบัดตรวจยืนยันความถูกต้องเชิงวิชาการและความปลอดภัย 5) ร่วมดูแลคนพิการที่บ้านทุกภาคส่วน 6) พัฒนาความรู้ระหว่างดำเนินการแก่ผู้ดูแล 7) ร่วมเผยแพร่ผลงานทางกลุ่มไลน์ 8) ประเมินผลการใช้อุปกรณ์ ผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบ พบว่า คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น