ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2017
ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในบุคลากรทางการแพทย์
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
107
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึง สืบค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ อันจะเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญในการหาแนวทางสร้างความตระหนักรู้อันนำไปสู่พฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป วัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ 2) เพื่อสืบค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์ 3) เพื่อค้นหาแนวทางในการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของบุคลากรทางการแพทย์