ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2016
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
117
ก่อน พ.ศ. 2556 ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แม้จะได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลจากรัฐ มักประสบปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องสำรองจ่ายก่อน จากนั้นจึงนำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงานในความรับผิดชอบของ อปท.แต่ละแห่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาการกู้หนี้ยืมสินในการสำรองจ่าย ถือเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้าถึงการรักษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยได้จัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่แตกต่างจากข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายพบว่าต้องใช้เงิน จำนวน 10,000 บาทต่อประชากร แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่ามีค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย 5,349.87 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าข้าราชการพลเรือนมาก สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทยจึงได้รับมอบหมายให้ทำการศึกษาปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นน้อยกว่าผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ทั้งที่กำหนดให้ชุดสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลไม่แตกต่างกัน เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุงการวางแผนด้านงบประมาณ ด้านสิทธิประโยชน์ และการบริหารจัดการระบบด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีสิทธิและภาครัฐที่จะต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนต่อไป