การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2015
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
37

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ” เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากคณะ เภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการแรกๆของมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยจากต่างคณะมาทำงานวิจัยร่วมกัน นักวิจัยมี ความเชื่อว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุดีขึ้น แม้จะมีการกำหนดเรื่อง การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการตามกฎหมายแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถ ให้บริการอย่างทั่วถึง โครงการวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางการให้บริการปรับสภาพบ้าน ต้นทุนการให้บริการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสมรรถนะของคนพิการและผู้สูงอายุหลังจากอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงให้ เหมาะสมแล้ว เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้เกิดขึ้นได้จริง