แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการใช้ยาที่เหมาะสมในประเทศไทย : รายงานสรุป

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 February 2014
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
45

วัตถุประสงค์ของแผนงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมการใช้ยาที่เหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดระบบบริการด้านยา การเสริมศักยภาพประชาชน และการสร้างบรรทัดฐานทางสังคมโดยเฉพาะด้านการใช้ยาต้านจุลชีพ 2.เพื่อประเมินขนาด สาเหตุ และผลกระทบของปัญหาการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในประเทศไทย 3.เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยเชิงระบบและนโยบายด้านสุขภาพ