การพัฒนารูปแบบและกลไกของชุมชนเพื่อการดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2015
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
154
โครงการนี้เป็นการสร้างมาตรการใหม่ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการทำงานของภาคประชาชนและรัฐ ในการดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ ระยะที่ 1 (6 เดือน) 1. สำรวจความรู้ ทัศนคติ และทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุของผู้ดูแล และเจ้าหน้าที่ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และกลไกภาครัฐและเอกชนที่มีอยู่แล้วในชุมชน 2. ศึกษาสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบของผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวล 3. ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) ของการจัดการเพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยและต่างประเทศ ระยะที่ 2 (1 ปี) 1. สร้างกลไกของชุมชนเพื่อการดูแลและป้องกันปัญหาโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลในผู้สูงอายุ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ครอบครัว และภาครัฐ