การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวคิดเรื่องการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2015
การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของโครงการคลินิกหมอครอบครัว ตามแนวคิดเรื่องการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการ และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ให้คะแนน
Average: 3.7 (3 votes)
จำนวนผู้อ่าน
1035
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิโดยการจัดให้มีคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) เพื่อพัฒนาระบบบริการที่เป็นการดูแลแบบองค์รวมและลดความเหลื่อมล้ำด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี โดยทีมหมอครอบครัว ซึ่งการจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวได้จำเป็นต้องมีการออกแบบระบบและกระบวนการจัดบริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิใหม่ จึงมีโครงการวิจัยดำเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางขึ้น โดยผนวกแนวคิดระบบบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ระบบบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Health Service) ผนวกกับรูปแบบบริการดูแลโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) เข้าไว้ด้วยกัน รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนกระบวนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของพื้นที่ที่เป็นคลินิกหมอครอบครัวในโครงการเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่ไม่ใช่คลินิกหมอครอบครัวในโครงการ 2) การวิเคราะห์การจัดระบบและกระบวนการจัดบริการปฐมภูมิแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ 3) การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงภายใต้แนวคิดการจัดบริการแบบบูรณาการ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนสถานการณ์ของกระบวนการจัดบริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดบริการต่อไปในอนาคต