การวิจัยภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 July 2015
Default image
ให้คะแนน
Average: 5 (1 vote)
จำนวนผู้อ่าน
465
การวิจัยเรื่อง “ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน ในประเทศไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาอุบัติการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ รายได้ การทำงาน สถานภาพสมรส รูปแบบการอยู่อาศัย) ปัจจัยด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย (ระยะเวลาในการเป็นโรคเบาหวาน ชนิดการรักษา การมีโรคเรื้อรังอื่นๆร่วม ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการออกกำลังกาย) ปัจจัยทางด้านจิตสังคม (ความทุกข์ยากจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความว้าเหว่ ความผาสุกทางใจ จำนวนเหตุการณ์วิกฤติในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม) ศึกษาอำนาจการทำนายของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสุขภาพและการเจ็บป่วย และปัจจัยทางด้านจิตสังคม ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในประเทศไทย