การวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุขภาพชุมชน

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 2012
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
653

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือและกระบวนการหลัก สำหรับการประเมินสุขภาพชุมชน เนื่องจากเครื่องมือการประเมินชุมชนและกระบวนการหลักที่ใช้มีหลากหลาย การศึกษานี้จึงครอบคลุมในส่วนของการรวบรวมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่เนื่องจากแหล่งทุนและคณะวิจัยต้องการเน้นศึกษาเชิงลึกของเครื่องมือเพื่อ ให้เกิดการนำไปใช้ขยายผลชัดเจนจึงต้องมี การเลือกวิเคราะห์บางเครื่องมือเท่านั้น ทั้งนี้ คณะวิจัยได้พัฒนาเกณฑ์การเลือกวิเคราะห์เครื่องมือประเมินสุขภาพชุมชน ดังนี้ คือ

1) เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองการประเมินสุขภาพชุมชนในมิติที่ กว้างขวางมากกว่าการประเมินเฉพาะด้านสุขภาพ

2) เป็นเครื่องมือที่มีบุคคลต้นตำรับที่พัฒนาเครื่องมือ มีเอกสารเกี่ยวกับเครื่องมือที่สามารถสืบค้นได้ชัดเจน ทั้งนี้ อาจมีรายละเอียดหรือ กรอบเนื้อหา (template) การใช้เครื่องมือหรือไม่ก็ได้

3) เป็นเครื่องมือที่ความยืดหยุ่น สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกช่วยสร้างเสริมให้เกิดการจัดการตนเองในชุมชน

4) มีการประยุกต์ใช้ในพื้นที่ที่บริบทหลากหลาย