การพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 February 2011
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
223
การศึกษานี้เป็นการรวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหรือสถาบัน จากเอกสารทางวิชาการ ประสบการณ์สถานบริการหรือสถาบันที่เป็นแนวทางการปฏิบัติในประเทศไทย และจากการศึกษาดูงานสถานบริการหรือสถาบันในต่างประเทศที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่ใกล้เคียง และเพื่อพัฒนากรอบและแนวทางการพัฒนามาตรฐานการบริการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการหรือสถาบัน