การทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
29 May 2011
Default image
ให้คะแนน
Average: 5 (1 vote)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ 18 ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1745

วัตถุประสงค์หลัก :

เพื่อทบทวนต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย

วัตถุประสงค์เฉพาะ :

1. เพื่อนำเสนอต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพของต่างประเทศที่น่าสนใจ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส สวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์

2. เพื่อสรุปบทเรียนจากกรณีศึกษาต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพของต่างประเทศ ในด้านโครงสร้าง งบประมาณ ทรัพยากรสำคัญที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ การเรียงลำดับความสำคัญ

3. เพื่อสังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประยุกต์ใช้บทเรียนจากกรณีศึกษาต้นแบบระบบวิจัยสุขภาพของต่างประเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพของประเทศไทย