การทบทวนสถานการณ์งานวิจัยด้านสมรรถนะและบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 March 2008
Default image
ให้คะแนน
Average: 1 (1 vote)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ 20 ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
1643

การดำเนินงานในหน่วยบริการปฐมภูมินั้น พยาบาลวิชาชีพถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในการให้บริการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งต้องทำหน้าที่เสมือนพยาบาลประจำครอบครัวที่มหน้าที่ในการดูแลไม่เฉพาะผู้ป่วยทั้งที่เป็นกลุ่มโรคทั่วไปและโรครื้อรังเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มวัยต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เป็นการดูแลทั้งระดับปัจเจก ครอบครัวและชุมชน

จากปัญหาและความต้องการการดูแลของกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว พยาบาลวิชาชีพจึงต้องตระหนักถึงบทบาทและมีสมรรถนะที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีภาวะสุขภาพดีถ้วนหน้า และสามารถดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้

การสังเคราะห์องค์ความรู้ดังกล่าวจะสามารถสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ของการปฏิบัติงานที่เป็นบทบาทและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ และจะทำให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการดูแลประชาชนในชุมชนต่อไป