การศึกษาสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อโรคไข้เลือดออกในไทย

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 April 2012
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/...
- bytes
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
184

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ศึกษาสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ

2. เพื่อฉายภาพจำลองสถานการณ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อโรคไข้เลือดออกในอนาคต

3. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง