วิจัยระบบสุขภาพ 2562

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
06 November 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
110

ในปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ รวบรวมไว้ภายใต้ชื่อหนังสือ “วิจัยระบบสุขภาพ 2562” ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 2562 ของสวรส. ที่ได้สรุปเนื้อหาสำคัญไว้อย่างสั้น กระชับและไฮไลท์ประเด็นที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์หรือที่มาปัญหา ผลการวิจัยที่สามารถจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายหรือส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ รวมถึงการนำผลงานวิจัยแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สวรส. หวังว่าผลงานวิจัยเหล่านี้ จะถูกนำไปขยายผลการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน