ระบบยาของประเทศไทย 2563

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
06 November 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
411

หนังสือ “ระบบยาของประเทศไทย 2563” หรือ “Thai Drug System 2020” เล่มนี้ นับเป็นหนังสือรายงานสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบยาในประเทศไทยที่จัดทำขึ้นเป็นเล่มที่ 3 ภายหลังจากเล่มที่ 1 ที่ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2537 และเล่มที่ 2 ออกเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2545 เนื้อหาภายในเล่มนี้ ประกอบด้วย 14 บท ได้แก่ บทที่ 1 นโยบายแห่งชาติด้านยา บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับยา บทที่ 3 การคัดเลือกยา บทที่ 4 การจัดหาและการกระจายยา บทที่ 5 การเงินการคลังที่เกี่ยวกับยา บทที่ 6 การใช้ยา บทที่ 7 ระบบยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพร บทที่ 8 ยาชีววัตถุ บทที่ 9 ระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยา บทที่ 10 อุตสาหกรรมการผลิตยาแผนปัจจุบัน บทที่ 11 กำลังคนด้านสุขภาพในระบบยา บทที่ 12 ความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศกับระบบยา บทที่ 13 เศรษฐศาสตร์การเมืองกับระบบยา บทที่ 14 ระบบยาภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย : ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนา ทั้งนี้ หากมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากหนังสือเล่มนี้ ขอได้โปรดอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้อย่างถูกต้อง. และหากท่านผู้อ่านพบข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนประการใด ขอได้โปรดแจ้งต่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง