ผลลัพธ์ต่อพฤติกรรมการสั่งยาและผู้ป่วยจากการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
16 September 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
8

งานวิจัยนี้ประเมินผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (นโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan) โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดจากนโยบาย อาศัยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตัวชี้วัดในช่วงก่อนนโยบายและหลังการดำเนินการตามนโยบายด้วยสถิติ interrupted time series ผลการวิเคราะห์ พบว่า นโยบาย RDU Hospital มีผลน้อย ในกรณีของการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะและการสั่งใช้ยาเพื่อความปลอดภัย ในขณะที่นโยบาย RDU Service Plan สามารถลดการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะและยา glibenclamide ในกรณีที่มีความเสี่ยง ได้อย่างชัดเจน ในด้านผลลัพธ์ต่อผู้ป่วยพบว่า นโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan ลดการเข้านอนโรงพยาบาลด้วยภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำจากยา แต่ไม่ลดการเข้านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหืดและไม่มีผลต่อมูลค่าการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในผู้ป่วยนอก ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ การประมาณการค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ พบว่านโยบาย RDU Hospital/RDU Service Plan ช่วยประหยัด 126 ล้านบาท หากพิจารณาเฉพาะ RDU Service Plan พบว่าประหยัด 104 ล้านบาท เนื่องจากนโยบาย RDU Service Plan มีประสิทธิภาพในรายการยาที่มีปัญหาการสั่งใช้ยาที่ชัดเจนและมีอัตราการสั่งใช้ที่ไม่เหมาะสมสูง ดังนั้นจึงควรเพิ่มการติดตามแบบเข้มข้นในการสั่งใช้ยาพ่นสเตียรอยด์ในโรคหืดและเพิ่มรายการยาที่ต้องระวังด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกรายการและทุกกรณีที่มีความเสี่ยงสูง