เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
24 August 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
391

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อจำกัดของการปฏิบัติดังกล่าว ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของคนไทยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มคนในเขตเมือง กลุ่มคนจนเมือง กลุ่มคนในชนบทและกลุ่มคนในเขตชายแดนใต้ โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ทั้ง Google Form และทางโทรศัพท์ จำนวน 7,569 คน และทำการสำรวจซ้ำกลุ่มตัวอย่างเดิม จำนวน 3 ครั้ง โดยใช้แนวคิด Behavioral Insights ผลการศึกษา พบว่า ประชากรแต่ละกลุ่มมีความพยายามปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในที่สาธารณะไม่แตกต่างกัน แต่มีความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวในบ้านแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากข้อจำกัดทางกายภาพของตัวบ้าน อันเนื่องจากเศรษฐานะของแต่ละครอบครัวและเมื่อมีการสำรวจซ้ำ พบว่า ประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อยต้องยอมเสี่ยงต่อการติดโรค จากการไม่ปฏิบัติตัวตามมาตรการในสัดส่วนที่มากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแสวงหารายได้ ดังนั้น มาตรการทางการคลังในการช่วยเหลือรายได้ของประชากรกลุ่มที่มีรายได้น้อย จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19