การวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดบริการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
03 July 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
99
รายงานการวิจัยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดบริการแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยดำเนินการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Health Services) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการและประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ (Implementation Outcomes) โครงการนี้ดำเนินการในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิหรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster: PCC) รายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาข้อมูล 3 ด้าน ดังนี้ 1) แนวคิดการพัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นคุณค่า 2) รูปแบบการดูแลในระบบบริการปฐมภูมิแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 3) แนวทางการจัดบริการดูแลแบบบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นคุณค่าในหน่วยบริการปฐมภูมิ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถสะท้อนสถานการณ์ของกระบวนการจัดบริการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดบริการต่อไปในอนาคต