ความรุนแรงในครอบครัว : สถานะงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงสร้างระบบวิจัยในอนาคต

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
03 March 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
7

บทคัดย่อ

ความรุนแรงในครอบครัว สถานะของงานวิจัยและข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบวิจัยในอนาคต เป็นรายงานการทบทวนองค์ความรู้เพื่อให้ได้กรอบเนื้อหาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทั้งในประเทศและต่างประเทศและข้อเสนอทิศทางระบบวิจัยด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับประเทศไทยในอนาคต เนื้อหาประกอบแนวคิดทฤษฎี สถานการณ์ปัญหาของต่างประเทศ เอเชียและไทย พัฒนาการและสถานะของงานวิจัยและระเบียบวิจัยที่ผ่านมา จากการทบทวน พบว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาร่วมของทุกสังคม มีงานวิจัยทุกสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ แต่พบว่างานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ยังแยกเป็นส่วนๆ ตามสาขาวิชา การสังเคราะห์ภาพรวมยังขาดแคลน ด้านระเบียบวิธีวิจัยยังมีปัญหาเรื่องคำนิยาม ระบบฐานข้อมูลที่ยังกระจัดกระจาย ฐานข้อมูลที่ได้จากแต่ละแหล่งก็ยังมีปัญหาด้านความแม่นตรงของข้อมูลในประเทศไทย ฐานข้อมูลที่ใช้อ้างอิงยังแยกเป็นส่วนๆ ตามหน่วยงานและเป็นตัวอย่างขนาดเล็กและเฉพาะกลุ่ม มีข้อเสนอต่อระบบการวิจัยสำหรับประเทศไทยในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ควรมีหน่วยวิจัยเฉพาะด้านความรุนแรงในครอบครัวทำหน้าที่หลักเพื่อการสร้างเคลื่อนไหวในเชิงนโยบายและกระตุ้นการตระหนักรู้กับสังคม พัฒนาตัวชี้วัดและฐานข้อมูลที่ชัดเจน เชื่อถือได้ เพื่อจะนำไปสู่การรู้ขนาดปัญหา ปัจจัยเงื่อนไข ผลกระทบของปัญหาและการติดตามแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ในประเด็นปัญหาที่มีความสำคัญทั้งความรุนแรงที่กระทำต่อสตรี ความรุนแรงในคู่สามีภรรยา ความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในกลุ่มวัยรุ่น

Abstarc

Family Violence State of the Art Review and Research Promoting System in the Future. This paper reviews research on domestic violence internationally and nationally and suggests the direction of research promoting system in the future. The analysis of this literature considers historical context, methodology issues, concepts and theories related to domestic violence and situational reviews on wife abuse, dating violence and child abuse. As domestic violence is emerging as a significant social problem all over the world, there is a growing body of multidisciplinary research on domestic violence. However there are key issues of controversies in the study of domestic violence including definition, method of measuring and data sources. The review suggested to create the structure and the process of domestic violence research. It is suggested to develop a National Research Center that could collect, process and disseminate reliable information, which can support policy and practice efforts in the field. It will develop data from practice and return it to practice. The Center will cover several areas of study including violence against women and all forms of spousal violence; child abuse and neglect and dating violence.