คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า

เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
03 February 2020
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
84

สภาพแวดล้อมภายในอาคารนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ดังนั้น เรามีความจำเป็นในการใช้สภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อบำบัดและฟื้นฟูของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆ อาทิ การออกแบบ ระบบแสงสว่าง สี และวัสดุภายในอาคารในงานสถาปัตยกรรม เพื่อสภาวะบรรยากาศสบาย สวยงาม ประหยัดพลังงานและความปลอดภัย ซึ่งเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ เป็นผลสรุปจากการศึกษาของชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า" สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะสามารถเป็นแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า เพื่อนำไปปรับใช้กับที่พักอาศัยรูปแบบต่างๆ ทั้งบ้านเดี่ยวและโรงพยาบาลในประเทศไทยได้