การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : รายงานสรุปประชุมการจัด กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
18 December 2019
Default image
ให้คะแนน
Average: 2 (1 vote)
จำนวนผู้อ่าน
274

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 (2) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานนักวิจัยหน้าใหม่/โครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข (3) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย R2R ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัย R2R ไปพัฒนางาน และ (4) เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ การดำเนินโครงการเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติ นำเสนอบทเรียนจากผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย R2R จำนวน 38 คน มีระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7 ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดประชุม ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพ เอกสารฉบับนี้ได้ทำการสรุปผลการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องของการจัดการความรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ สนองต่อภารกิจและศักยภาพของหน่วยงาน และยังเป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการวิจัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้เกิดการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป