การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : ฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่

เขียนโดย
hsri-admin
เมื่อวันที่
18 December 2019
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
140

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562

(2) เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานนักวิจัยหน้าใหม่/โครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

(3) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย R2R ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัย R2R ไปพัฒนางาน และ

(4) เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ การดำเนินโครงการเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติ นำเสนอบทเรียนจากผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562

 

และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย R2R จำนวน 38 คน มีระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7 ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดประชุมและเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพ เอกสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าที่จะได้รับการจัดทำเป็นฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานวิจัยได้ตามความรู้ ความสามารถ เพื่อสนองต่อภารกิจและศักยภาพของหน่วยงาน และยังเป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากรทางการวิจัยร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด รวมถึงการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน