แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานสาธารณสุขในประเทศไทย

หมวดหมู่งานวิจัย 
เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
01 January 1998
Default image
ให้คะแนน
ยังไม่มีการให้คะแนน
จำนวนผู้อ่าน
216
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสาธารณสุขในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงาน สาธารณสุขในประเทศไทย เป็นการทบทวนและศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขในต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาในประเทศไทย และเสนอกรณีตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานสาธารณสุขจำนวนมากและรัฐบาลปล่อยอิสระในการพัฒนา แต่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน ซึ่งบางหน่วยงานเป็นองค์กรรัฐบาลและบางส่วนเป็นองค์กรอิสระ ในหน่วยงานประเภทโรงพยาบาลมีการใช้งานในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานบริการ รักษาพยาบาล งานด้านการบริหารงาน ด้านการวิจัยและงานด้านธุรการ และให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลต่าง ๆ และหน่วยงานประกันสุขภาพอื่น ๆ ตามมาตรฐานของ HL-7 ในหน่วยงานด้านประกันสุขภาพมีการใช้งานส่วนใหญ่ในกระบวนการจ่ายาชดเชย ระหว่างผู้ให้บริการการรักษาพยาบาลและผู้จ่ายค่าตอบแทนการบริการ (บริษัทประกันภัยและหน่วยงานของรัฐ) นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลสิทธิของผู้มารับบริการจากฐานข้อมูลกลาง ในประเทศไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปอย่างรวดเร็ว มีการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรด้านสารสนเทศ มีการพัฒนาการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย มีการจัดสร้างเครือข่ายสารสนเทศภาคธุรกิจและเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ แต่ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารประเทศ การพัฒนาส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาโดยภาคเอกชน ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2540-2544 เพื่อใช้สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดสร้างระบบการแพทย์ทางไกลผ่านดาวเทียมและมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานในระดับจังหวัด ตั้งแต่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย จากการศึกษาผู้วิจัยได้เสนอประเด็นเพื่อการพิจารณาดังนี้ 1.ควรมีการจัดตั้งองค์กรมาตรฐานด้านสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาและ ประสานงานเพื่อให้มีมาตรฐานของระบบข้อมูลและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควรมีการพิจารณาและผลักดันให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุข ปี 2540-2544 อย่างจริงจัง 3.ควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ระบบอย่างถูกต้องในโรงพยาบาล 4.ควรมีการสนับสนุนการประสานงานเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างองค์กรภาครัฐด้วยกันและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง