ไฟล์ประกอบการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยฯ 62

09.00 – 10.00 น. กล่าวเปิดงานและบรรยาย

ดาวน์โหลด วิทยากร

บรรยายเรื่อง ระบบวิจัยสุขภาพพกับการพัฒนาประเทศ
โดย  นายแพทย์พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์   ผู้อําานวยการ สวรส.

 

 

10.00 – 11.30 น. กรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด    วิทยากร
แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ(ประเด็นวิจัย กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)
ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. (ประเด็นวิจัย การเงินการคลังสุขภาพ)
ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. (ประเด็นวิจัย ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และระบบเทคโนโลยีทางการแพทย์)
ภญ.ดร.นพคุณ ธรรมธัชอารี ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. (ประเด็นวิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์)
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. (ประเด็นวิจัย การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระบบบริการ และระบบอภิบาลสุขภาพ)

นายธีรธัช กันตามระ รักษาการผู้จัดการสำนักนโยบายและแผน ดำเนินการอภิปราย

 

13.00 – 14.30 น. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

 ดาวน์โหลด วิทยากร
ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.

 

14.45 – 16.00 น. แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดี ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงข้อเสนอโครงการวิจัย

 ดาวน์โหลด    วิทยากร
ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย สวรส.
นพ.ประวิช ตัญญสิทธิสุนทร มูลนิธิส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์