หน่วยงาน

 1. กระทรวงสาธารณสุข
 2. ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. ทันตแพทยสภา
 4. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
 6. ยูนิเซฟ
 7. ศูนย์ตาธรรมศาสตร์
 8. ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
 9. ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 10. ศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร
 11. ศูนย์เฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 12. ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์
 13. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 14. สถาบันการแพทย์แผนไทย
 15. สถาบันการแพทย์ไทย-จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 16. สถาบันทันตกรรม
 17. สถาบันธัญญารักษ์
 18. สถาบันประสาทวิทยา
 19. สถาบันพยาธิวิทยา
 20. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 21. สถาบันราชานุกูล
 22. สถาบันโรคทรวงอก
 23. สถาบันโรคผิวหนัง
 24. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 25. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 26. สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์
 27. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 28. สภากาชาดไทย
 29. สภาการพยาบาล
 30. สภาเภสัชกรรม
 31. สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย
 32. สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 33. สมาคมการศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย
 34. สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 35. สมาคมเซลล์บำบัดไทย
 36. สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
 37. สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
 38. สมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (ประเทศไทย)
 39. สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
 40. สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก(แห่งประเทศไทย)
 41. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 42. สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
 43. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
 44. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 45. สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 46. สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 47. สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
 48. สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 49. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
 50. สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย
 51. สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 52. สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
 53. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 54. สมาคมโรคระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
 55. สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
 56. สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 57. สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
 58. สมาคมเวชสารสารสนเทศ
 59. สมาคมศ้ลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 60. สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย 
 61. สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย
 62. สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
 63. สำนักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
 64. สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
 65. สมาคมหมออนามัย
 66. องค์การเภสัชกรรม
 67. องค์การอนามัยโลก