โรงพยาบาลเฉพาะทาง

 1. โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
 2. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 3. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 4. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 5. โรงพยาบาลเฉพาะทาง แม่และเด็กแพทย์รังสิต
 6. โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
 7. สถาบันประสาทวิทยา
 8. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 9. โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก 
 10. โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี
 11. โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 12. โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
 13. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 14. โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
 15. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 16. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 17. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 18. โรงพยาบาลสงฆ์
 19. โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
 20. โรงพยาบาลสวนปรุง
 21. ศูนย์สุขวิทยาจิต หรือสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 22. โรงพยาบาลศรีธัญญา
 23. สถาบันราชประชาสมาสัย 
 24. สถาบันโรคทรวงอก
 25. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 26. สถาบันบำราศนราดูร