มูลนิธิ

 1. มูลนิธิการแพทย์พื้นบ้าน
 2. มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 3. มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 4. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์
 5. มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่
 6. มูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่
 7. มูลนิธิ จางกี (THE JANKI FOUNDATION)
 8. มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 9. มูลนิธิซาย มูฟเม้นท์
 10. มูลนิธิเซนต์หลุยส์
 11. มูลนิธิดวงแก้ว
 12. มูลนิธิเด็ก
 13. มูลนิธิตะวันฉาย 
 14. มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ
 15. มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 16. มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)
 17. มูลนิธิธัญญารักษ์
 18. มูลนิธินายแพทย์ธารา อ่อนชมจันทร์
 19. มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
 20. มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
 21. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ(FOPDEV)
 22. มูลนิธิพัฒนาอีสาน
 23. มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
 24. มูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา
 25. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
 26. มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
 27. มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
 28. มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลราชานุกูล
 29. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี (แห่งประเทศไทย)
 30. มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING)
 31. มูลนิธิแพทย์ชนบท
 32. มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย
 33. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์
 34. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 35. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์
 36. มูลนิธิรักษ์ไทย
 37. มูลนิธิรามาธิบดี
 38. มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
 39. มูลนิธิร่วมกตัญญู
 40. มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 41. มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 42. มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
 43. มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ป่วยโรคหืด
 44. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
 45. มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 46. มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ
 47. มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา
 48. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 49. มูลนิธิเวชดุสิตฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 50. มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ 
 51. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 52. มูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 53. มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
 54. มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 55. มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 56. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 57. มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
 58. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
 59. มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย 
 60. มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
 61. มูลนิธิสุขภาพไทย
 62. มูลนิธิสุจิณโณอนุสรณ์
 63. มูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล
 64. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
 65. มูลนิธิหมอชาวบ้าน
 66. มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
 67. มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท
 68. มูลนิธิอสม.
 69. มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย 
 70. มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
 71. มูลนิธิโอสถสภา
 72. National Kidney Foundation