ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-03-28 16:06
ระยะเวลา
28 มีนาคม 2561 ถึง 04 เมษายน 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
PDF
205.2 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
106.24 KB
ดาวน์โหลด
123 ครั้ง
Default image
PDF
94.93 KB
ดาวน์โหลด
736 ครั้ง
Default image
PDF
274.17 KB
ดาวน์โหลด
157 ครั้ง
Default image
PDF
27.01 KB
ดาวน์โหลด
113 ครั้ง
Default image
PDF
54.01 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
PDF
190.54 KB
ดาวน์โหลด
121 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
52

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

              _____________                  

                   ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๒,๔๗๘.๕๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้

                   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล จำนวน  ๑  ชุด ประกอบด้วย     

                   ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (File Server)

                   ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server)

                   ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server)

                   ๔. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup)

และ             ๕. ชุดพัดลมระบายอากาศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  มีความสามารถตามกฏหมาย

                   ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                   ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                   ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และมีอาชีพขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล

                   ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคาตามประกาศของสำนักงาน

                   ๑๖. บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการรับรองว่าจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอในโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยโดยตรง

                   ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยมีผลงานในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่ฉบับสัญญา                            

                   ๑๘  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่จะติดตั้ง ต้องสามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมได้ ดังนี้

                         ๑.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (File Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๖๕๐M๓ Xeon E๕๖๒๐ ๒.๔๐GHz/๑๐๖๖MHz

                         ๒.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T

                         ๓.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐ M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T

                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                   ผู้สนใจสามารถดูรายลละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hsri.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๙๘-๐๓๖๕-๖๖ ในวันและเวลาราชการ

                                                                                                  สั่ง ณ วันที่  ๒๘  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                          พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                                                     (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                                                            ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข