ร่างประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-03-26 09:18
ระยะเวลา
20 มีนาคม 2561 ถึง 23 มีนาคม 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
234.54 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
205.2 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
106.24 KB
ดาวน์โหลด
126 ครั้ง
Default image
285.68 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
27.01 KB
ดาวน์โหลด
115 ครั้ง
Default image
54.01 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
190.54 KB
ดาวน์โหลด
128 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
49

 

(ร่าง)ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                  

                   ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๒,๔๗๘.๕๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) ตามรายการดังนี้

                   เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล (๔๓.๒๑.๑๕.๐๑) จำนวน  ๑  ชุด ประกอบด้วย                 

                   ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (File Server)

                   ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server)

                   ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server)

                   ๔. อุปกรณ์สำรองข้อมูล (Tape Backup)

และ              ๕. ชุดพัดลมระบายอากาศตู้เก็บคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑.  มีความสามารถตามกฏหมาย

                   ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

                   ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

                   ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

                   ๘.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

                    ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

                   ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี และมีอาชีพขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำรองข้อมูล

                   ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี โดยอ้างอิงเลขที่เอกสารเสนอราคาตามประกาศของสำนักงาน

                   ๑๖. บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้รับการรับรองว่าจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอในโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยโดยตรง

                   ๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเคยมีผลงานในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน อย่างน้อย ๑ สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่ฉบับสัญญา                            

                   ๑๘  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูลที่จะติดตั้ง ต้องสามารถเชื่อมต่อและใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมได้ ดังนี้

                         ๑.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับเก็บข้อมูล (File Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๖๕๐M๓ Xeon E๕๖๒๐ ๒.๔๐GHz/๑๐๖๖MHz

                         ๒.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T

                         ๓.)  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับป้องกันการเสียหายของข้อมูล (Antivirus Server) ยี่ห้อ IBM รุ่น x๓๒๕๐ M๓ Xeon ๔C x๓๔๓๐ ๒.๔๐ GHz with EM๖๔T

                   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .............................................. ระหว่างเวลา ..................... น. ถึง .................... น.

                   ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                   ผู้สนใจสามารถดูรายลละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.hsri.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๙๘-๐๓๖๕-๖๖ ในวันและเวลาราชการ

                                       สั่ง ณ วันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                  พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                             (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)

                                                     ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข