เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2018-02-20 14:40
ระยะเวลา
20 กุมภาพันธ์ 2561
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
41

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

________________________

                         ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

                         สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดย สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                                                                                                                             พีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์

                                                                                                                         (นายพีรพล  สุทธิวิเศษศักดิ์)                                                   

                                                                                                               ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (M๖๑๐๒๐๐๑๗๗๐๙) ลงวันที่   ๒๐   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ลำดับที่

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

P๖๑๐๒๐๐๒๖๓๔๕

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๐๓/๒๕๖๑